Regulamin

REGULAMIN

GRA MIEJSKA

PROJEKT 21 SZCZECIN 

 

Program edukacyjno – motywacyjny

I. CEL

 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania, maszerowania oraz spacerowania jako najprostszej formy rekreacji.
 2. Promocja zdrowego trybu życia i dbałości o zdrowie.
 3. Promocja Miasta Szczecin.
 4. Odkrywanie ciekawej historii Szczecina w niekonwencjonalny sposób.

II. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem Gry Miejskiej Projektu 21 Szczecin (zwanym dalej Grą) jest Stowarzyszenie K2 Partners.
 2. Partnerem Strategicznym Projektu 21 Szczecin jest Miasto Szczecin.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Gra ma charakter ciągły.
 2. Miejscem rozpoczęcia Gry jest lokalizacja jednego z 21 wyznaczonych punktów na terenie Miasta Szczecin.
 3. Uczestnik Gry ma do pokonania minimum 18 z 21 tras, długości minimum 5 km w dowolnym czasie i terminie.
 4. Aby otrzymać pamiątkową statuetkę należy pokonać minimum 18 tras.
 5. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad poruszania się obowiązujących na terenie wybranej przez siebie trasy.

IV. UCZESTNICTWO I POMIAR CZASU

 1. W Projekcie 21 Szczecin prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia rejestracji pierwszego biegu ukończą 12 lat. Warunkiem uczestnictwa osób niepełnoletnich jest zgoda rodziców.
 2. Dopuszczenie Uczestnika do Gry odbywać się będzie na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego na stronie https://b4sportonline.pl/projekt_21_szczecin/ oraz uiszczenie opłaty startowej.
 3. Dowodem prawidłowo i terminowo dokonanej opłaty startowej jest pojawienie się Uczestnika na liście startowej z potwierdzoną płatnością.
 4. Pomiar czasu i dystansu nastąpi poprzez dowolną aplikację pomiarową z aktywnym GPS.
 5. Uczestnik, który zarejestrował się do Gry i dokonał opłaty startowej, nie ma możliwości rezygnacji z Gry lub przeniesienia opłaty na kolejny rok kalendarzowy lub inny projekt/imprezę/wydarzenie.
 6. W Projekcie 21 Szczecin nie mogą brać udziału osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-Co V-2, przebywające na kwarantannie, w izolacji, bądź manifestujące objawy ze strony układu oddechowego.

V. ZASADY

 1. Uczestnik ma do pokonania minimum 18 z 21 tras, każda o długości minimum 5 km zlokalizowanych na terenie Szczecina.
 2. Uczestnicy niepodejmujący żadnej aktywności przez okres 3 miesięcy w Projekt 21 zostaną usunięci z „konkursu Projekt 21”.
 3. Warunkiem zaliczenia danej trasy jest rozpoczęcie jej w punkcie startowym lokalizacji wyznaczonym przez Organizatora oraz pokonanie minimum 5 km.
 4. Organizator wyznaczy proponowaną trasę do każdej z 21 lokalizacji o długości ok. 5 km. Uczestnik może pokonać trasę wyznaczoną przez Organizatora lub inną, ale koniecznie z uwzględnieniem startu usytuowanego w punkcie wyznaczonym przez Organizatora (jest to warunek konieczny do zaliczenia każdej lokalizacji).
 5. Kolejność pokonywanych tras jest dowolna.
 6. Lokalizacje wszystkich tras wraz z punktami lokalizacyjnymi i historią/ciekawostkami z nimi związanymi będą dostępne na stronie projekt21.com.pl w zakładce TRASY.
 7. Uczestnik może pokonać dowolną ilość tras w jednym dniu.
 8. Uczestnik może pokonać trasy w dowolny sposób: spacerując, NW, biegając lub jadąc rowerem.
 9. Uczestnik, aby ukończyć Grę powinien zaliczyć minimum 18 z 21 tras (pokonać minimum 90 km).  Uczestnik będzie mógły śledzić swoje postępy w Projekcie 21 Szczecin na stronie wyników B4sport, po zalogowaniu na swoim koncie.
 10. Trasy rejestruje się ręcznie w panelu B4Sport. Uczestnik logując się na swoim koncie w panelu B4sport przesyła swoje wyniki pokonanych tras w Grze w postaci screenów z datą, czasem i dystansem oraz ze zdjęciem punktu lokalizacji danej trasy wyznaczonego przez Organizatora. Wyniki będą zatwierdzane na bieżąco w każdy dzień roboczy.
 11. Z każdą lokalizacją trasy jest związana ciekawostka, które zostały przygotowane przez dwóch znanych szczecińskich pisarzy Marka Stelara i Leszka Hermana. Tym samym będą oni pełnić funkcje Przewodników po Grze.
 12. Każdy Uczestnik, który ukończy Grę otrzyma pamiątkową statuetkę.

VI. KLASYFIKACJE I WYNIKI

 1. W Projekcie 21 Szczecin będą prowadzone następujące klasyfikacje: Klasyfikacja Generalna – kobiet i mężczyzn
 2. Klasyfikacja uczestnika odbywa się na podstawie przesłanych screenów na panel B4sport potwierdzającego przebiegnięcie poszczególnych tras na podstawie danych lokalizujących urządzenia każdego Uczestnika.
 3. Każdy uczestnik powinien zaliczyć minimum 18 z 21 tras (minimum 90 km).
 4. Informacje o wynikach końcowych będą uaktualniane codziennie na stronie projekt21.com.pl .
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i kategorii.

VII. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia do Projektu 21 Szczecin przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej https://b4sportonline.pl/projekt_21_szczecin/
 2. Za skuteczne zgłoszenie do Gry uważa się prawidłowo wypełniony przez Uczestnika formularz zgłoszeniowy i wpływ opłaty startowej na konto Organizatora w określonej niniejszym Regulaminem wysokości.
 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej są jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Po dokonaniu rejestracji i opłaceniu opłaty startowej zawodnik otrzyma numer uczestnika Gry do pobrania ze swojego konta na platformie B4Sport.
 5. Organizator ustala wysokość opłaty startowej w wysokości 99 zł w ramach zgłoszenia udziału w Grze. Opłata zawiera koszty wysyłki pakietu finiszera na terenie Polski. Koszt dodatkowego graweru imienia i nazwiska oraz daty ukończenia Gry wynosi 19,00 zł i jest płatne na panelu rejestracyjnym.
 6. Zgłoszenia oraz wpłaty przyjmowane są w trybie ciągłym.
 7. Wniesienia opłaty startowej można dokonać tylko on-line podczas rejestracji do Gry (osoby, które nie mogą dokonać płatności on-line prosimy o kontakt mailowy info@projekt21.com.pl ).
 8. Osoby chcące otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny przesłać maila na adres info@projekt21.com.pl z danymi potrzebnymi do wystawienia dokumentu nie później niż w miesiącu wniesienia opłaty. Faktura zostanie wystawiona po rejestracji wpłaty na koncie Organizatora i wysłana mailem na adres podany w zgłoszeniu.
 9. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Grze, bądź wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, uiszczona już opłata startowa nie podlega zwrotowi czy przeniesieniu na Imprezę odbywającą się w roku następnym lub inną imprezę/wydarzenie.
 10. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Grze i przeznaczona jest na pokrycie kosztów realizacji Gry.
 11. Po upływie 14 dni od ukończenia Gry, osoby, które deklarowały odbiór osobisty Pakietu Finiszera, mogą odebrać go w Centrum Biegowym Run Expert w Galerii Nowy Turzyn przy ulicy Bohaterów Warszawy 40 na I piętrze, od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 16:00.
 12. Pakiety Finiszera dla osób, które w formularzu zgłoszeniowym wybrały opcję wysyłki, zostaną one wysłane w ciągu 2 tygodni od ukończenia Gry. Pakiety wysyłane poza granice Polski podlegają dodatkowej opłacie 30 zł (pobierana przy zapisach). Koszty ponownej, nieodebranej przesyłki lub jej zwrotu do Organizatora z powodu błędnie podanego adresu lub jej nieodebrania ponosi Uczestnik.
 13. W przypadku, jeżeli uczestnik nie może osobiście odebrać Pakietu Finiszera, należy przesłać upoważnienie na adres info@projekt21.com.pl z podaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz imię i nazwisko osoby, której pakiet będzie odebrany.
 14. W ramach opłaty startowej Uczestnik Gry uprawniony jest do otrzymania:
 • dostęp do Projektu 21 Szczecin ,
 • numeru członka Projektu 21 Szczecin,
 • pamiątkowej statuetki uczestnika Projektu 21 Szczecin,
 • lokalizacji 21 tras na terenie Miasta Szczecina, w trakcie trwania Gry,
 • katalogu Gry Miejskiej Projekt 21 Szczecin,
 • wysyłki pakietu na terenie Polski.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator (Stowarzyszenie K2 Partners, ul. Spółdzielców 19c/1, 72-006 Mierzyn).
 2. Dane osobowe Uczestników Gry Miejskiej Projekt 21 Szczecin będą przetwarzane w celu:
 • zawarcie i wykonania umowy, tj. organizacji i przeprowadzenia Gry (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO;
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Organizatora);
 • Wykonania obowiązków prawnych np. wystawiania rachunków lub faktur, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • W celach informacyjnych, wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych i statystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Organizatora);
 • ogłoszenia wyników Gry (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • promocyjnych i marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Organizatora)

3. Dane osobowe Uczestników Gry mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom, którym muszą być udostępnione na podstawie przepisów prawa;
 • podmiotom, z którymi Organizator współpracuje w celu realizacji Gry, w szczególności podmiotom za pośrednictwem, których dokonywane są zgłoszenia do udziału w Imprezie, podmiotom świadczącym obsługę pomiaru czasu,
 • innym podmiotom współpracującym z Organizatorem w celu realizacji jego praw (ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym usługi: informatyczne, prawne, marketingowe).

4. Organizator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, NIP), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego), nazwę klubu, wizerunek.

5. Dane osobowe przechowywane będą przez przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres 10 lat lub do czasu przedawnienia roszczeń oraz upływu przechowywania dokumentów na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych. Po upływie ostatniego z tych okresów dane Uczestnika zostaną usunięte lub zanonimizowane przez Organizatora.

6. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W przypadku dokonania naruszeń związanych z ochroną danych osobowych przez Administratora, uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do celów monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się, niepodanie ich uniemożliwia udział w Grze.

8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, w celu ogłoszenia wyników Gry oraz przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, a jej nie wyrażenie uniemożliwi publikacje uzyskanego wyniku bądź wizerunku. Zgoda będzie mogła być w każdym czasie wycofana, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkich Uczestników Gry obowiązuje niniejszy Regulamin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć, filmów, filmików i komentarzy zamieszczanych pod postami Organizatora, zdjęć przesłanych mail-em na potrzeby reklamowe, promocyjne w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Wizerunek Uczestników Gry. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 5. Uczestnik wyraża zgodę, aby jego wizerunek rozumiany w szczególności jako twarz, sylwetka, głos (w tym jego ton i barwa) (w regulaminie jako: Wizerunek), został utrwalony w jakiejkolwiek postaci, w tym m.in. w formie nagrania audio, audio-wizualnego lub zdjęcia oraz aby Wizerunek został wykorzystany i rozpowszechniony przez Organizatora dla celów promocyjno-reklamowych.
 6. Za rozpowszechnianie uznaje się w szczególności umieszczanie Wizerunku:
 • na stronach internetowych,
 • profilach w mediach społecznościowych (np. Facebook),
 • na kanałach na YouTube,
 • w mailingu bezpośrednim do klientów,
 • w materiałach public relations,
 • w innych środkach masowego przekazu, w szczególności radiu i telewizji.
 1. Uczestnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w Grze wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że Uczestnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Grze i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Projekcie 21 Szczecin wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 3. Pisemne protesty dotyczące realizacji Gry przyjmuje Biuro Zawodów na adres mailowy: info@biegowaekspedycja.pl w czasie 3 dni od daty zakończenia biegu. Protesty rozstrzyga Dyrektor Gry, którego decyzje są nieodwołalne.
 4. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.
 5. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora Gry.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Gry z przyczyn uzasadnionych zmianami w ograniczeniach związanych z wystąpieniem stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.
Zapisz się!